نواقص پرونده هاي دانشجويان كارشناسي

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود در امور فارغ التحصيلان اقدام نمايند.بديهي است ارسال پرونده با در نظر نمودن تاريخ تكميل صورت مي پذيرد.

 

یوسف شکیبا

احمد علی خانجانی

ناصر یحیی پور

قاسم علی چراتی

غلامرضا نصرتی

سید مهدی خرازانی

مهدی حیدری فرد

فاطمه شیخ

سید علی آقا میر حسینی

زهرا همامی

مهدیه اسدی

محمد صادق جعفری زاغه

زهرا السادات صحفی

ریحانه منورچی

مهین رمضانی