محل برگزاري امتحانات

محل برگزاري امتحانات واقع در ساختمان دانشگاه به آدرس قم ، خيابان ايستگاه ، روبروي كوچه فرهنگ ، مركز علمي كاربردي دادگستري قم مي باشد.