اسامي دانشجويان محروم از امتحان نيمسال اول 91-1390

رديف

نام  ونام خانوداگی دانشجو

شماره دانشجویی

نام درس

نام استاد

ا
عيسي كرمي
892602352175
حقوق اساسي 1
استاد طاهري
ب
رشيد طاهري
882602351237
جمعيت و تنظيم خانواده
استاد اسدي
ج
محمد مهدي يزدي
882602312467
جمعيت و تنظيم خانواده
استاد اسدي
د
محمود جعفري
882602312416
جمعيت و تنظيم خانواده
استاد اسدي
ه
جواد يزديان دستجردي
882602312272
جمعيت و تنظيم خانواده
استاد اسدي

1

حمید خبازیان

872602351226

حقوق مدنی 4

استاد کاهه

2

محمود جعفری

882602312416

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

3

محمد حسین فتحی زاده

882602351198

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

4

صادق کریمی آهندانی

882602351208

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

5

رشید طاهری

882602351237

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

6

حمید خبازیان

872602351226

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

7

اکرم یاری

872602352028

حقوق بین الملل خصوصی 1

استاد کاهه

8

جواد یزدیان دستجردی

882602312272

حقوق مدنی 1

استاد حسینی سیرت

9

مهدی زرچینی

892602358912

حقوق مدنی 1

استاد حسینی سیرت

10

محمد رستمی

892602352125

حقوق مدنی 1

استاد حسینی سیرت

11

مهدی زرچینی

892602358912

حقوق مدنی 3

استاد حسینی سیرت

12

اعظم خرمی

882602312322

دعاوی اموال غیر منقول

استاد حسینی

13

اعظم خرمی

882602312322

آیین نگارش اداری حقوقی

استاد مصیبی

15

یاسر صدیقی

882602332616

حقوق جزای اختصاصی 3

استاد مهدیزاده

16

یاسر صدیقی

882602332616

پزشکی قانونی

استاد داود آبادی

17

امیر محمد لطفی

882602314555

حقوق ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی

استاد نصیری جهرودی

18

یاسر صدیقی

882602332616

آیین دادرسی مدنی 3

استاد نصیری جهرودی

19

حمید خبازیان

872602351226

حقوق بین الملل عمومی 1

استاد شمس الدین

20

محمد رستمی

892602352125

حقوق اساسی 1

استاد طاهری

21

مجتبی یزدیان

892602352174

حقوق اساسی 1

استاد طاهری

22

حمید خبازیان

872602351226

حقوق اساسی 1

استاد طاهری

23

محمد اناری

882602351080

نظام های حقوقی

استاد طاهری

24

مهدی محمدی کارمزدی

882602351128

نظام های حقوقی

استاد طاهری

25

حسن خیری

902602361512

حقوق اساسی

استاد طاهری

26

روح اله سلیمی

902602361517

حقوق اساسی

استاد طاهری

27

رضا شاه صفی

902602361518

حقوق اساسی

استاد طاهری

28

مهدی ذاکری

902602361624

حقوق اساسی

استاد طاهری

29

مصطفی شیخی مهر آبادی

902602361415

حقوق اساسی

استاد طاهری

30

علی کشوری اوغایی

902602361421

حقوق اساسی

استاد طاهری

31

سعید محمودی

882602332627

حقوق اساسی 2

استاد طاهری

32

حسن خیری

902602361512

حقوق اداری

استاد طاهری

33

روح اله سلیمی

902602361517

حقوق اداری

استاد طاهری

34

رضا شاه صفی

902602361518

حقوق اداری

استاد طاهری

35

جعفر مسعودی جمکرانی

902602361528

حقوق اداری

استاد طاهری

36

محمد جعفر حاجیان

902602361611

حقوق اداری

استاد طاهری

37

مهدی ذاکری

902602361624

حقوق اداری

استاد طاهری

38
محمود جعفری
882602312416
جمعیت وتنظیم خانواده
استاد اسدی
39
رشید طاهری
882602351237
جمعیت وتنظیم خانواده
استاد اسدی
40
جواد یزدیان دستجردی
882602312272
جمعیت وتنظیم خانواده
استاد اسدی
41
رضا صبوری پارسا
882602351114
حقوق کیفری عمومی
استاد موحدی
42
ربابه چراغی
892602352214
حقوق کیفری عمومی
استاد موحدی
43
فرزاد زندلی
89602352229
حقوق کیفری عمومی
استاد موحدی
44
جلال سلیمانی فر
892602352230
حقوق کیفری عمومی
استاد موحدی
45
علی فراهانی
892602352247
حقوق کیفری عمومی
استاد موحدی