ليست دانشجویان حذفی امتحانات نیمسال اول 91-1392

قابل توجه دانشجويان محترم

ليست دانشجویان حذفی امتحانات نیمسال اول 91-1392 در ادامه مطلب قابل مشاهده است.

ساعت

تاریخ امتحان

نام استاد

نام درس

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

ردیف

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

حسن پارسا

91126023130096

1

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

محسن حقیقی نیا

91126023130107

2

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

مطهره صفی یاری

91126023130114

3

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

    داود فاضلی امید

91126023130117

4

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

عباس قاسمی خوی

91126023130120

5

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

فرزاد هدایتی دزفولی

91126023130135

6

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

اسماعیل پوران پروشی

91126023130097

7

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

سجاد تاجری زرنقی

91126023130100

8

16

7/11

آقای کاتبی پور

کاربرد رایانه

فرید جابری

91126023130103

9

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

سعید محمودی

882602332627

10

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

مهدی رجبی مقدم

892602332724

11

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

علی مطاعی

892602332765

12

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

پوریا نیکبخت

892602332775

13

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

وحید پرویزی نیک

892602332784

14

16

4/11

محمد محمدزاده لاجوردی

ادله اثبات دعوی

نازنین اسکند زاد

892602332823

15

16

4/11

داداش نژاد

متون فقه3

غلامرضا گلچین

91126023130065

16

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

مهدی آسمانی

892602332701

17

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

احمدرضا ایمانی پیرآغاج

892602332707

18

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

پارسا دیلمی

892602332723

19

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

مهدی رجبی مقدم

892602332724

20

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

معیر مطهری فریمانی

892602332766

21

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

پوریا نیکبخت

892602332775

22

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

مسعود هوشیاری

892602332776

23

14

12/11

داداش نژاد

آیین دادرسی کیفری

نازنین اسکندزاد

892602332823

24

18

5/11

قلخانی

قواعد فقه

ناصر رزی

91126023230014

25

18

5/11

قلخانی

قواعد فقه

فرزاد شهرستانی فرد

91126023230025

26

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی

علی اشرافی فر

90237018130359

27

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی

حسن پارسا

91126023130096

28

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی

مطهره صفی یاری

91126023130114

29

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

اسماعیل پوران پرورشی

91126023130097

30

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

سجاد تاجری زرنقی

91126023130100

31

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

فرید جابری

91126023130103

32

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

امیرحسین محمدی

892602332759

33

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

محسن حقیقی نیا

91126023130147

34

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

پوریا نیکبخت

892602332775

35

18

14/11

حسینی

انقلاب اسلامی ایران

حسن حیدری

892602332780

36

18

11/11/

یوسفی راد

درخواستهای کیفری

سیدمهدی جابری بناب

90126023230070

37

18

11/11

یوسفی راد

درخواستهای کیفری

جعفر مسعودی جمکرانی

90126023230101

38

 

 

گلی

مقدمات آمار

کبری یوسفی

91126023120030

39

14

30/10

گلی

مقدمات آمار

سپیده دیده ور

91126023120018

40

16

3/11

شیرمحمدی

آیین رسیگی در دادسرا

حسن پارسا

91126023130096

41

16

3/11

شیرمحمدی

آیین رسیگی در دادسرا

محسن حقیقی نیا

91126023130147

42

16

3/11

شیرمحمدی

آیین رسیگی در دادسرا

مطهره صفی یاری

91126023130114

43

16

3/11

شیرمحمدی

آیین رسیگی در دادسرا

جعفر مسعودی جمکرانی

90126023230101

44

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

اسماعیل پوران پرورشی

91126023130097

45

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

سجاد تاجری زرنقی

91126023130100

46

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

فرید جابری

91126023130103

47

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

مهدی رئیسی

91126023130110

48

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

حسن پارسا

91126023130096

49

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

محسن حقیقی نیا

91126023130147

50

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

مطهره صفی یاری

91126023130114

51

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

داود فاضلی امید

91126023130117

52

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

عبداله ناظمی

91126023130132

53

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

فرزاد هدایتی دزفولی

91126023130135

54

16

1/11

محمد لاجوردی

ضابطین دادگستری

جعفر مسعودی جمکرانی

90126023230101

55

16

15/11

کریمی راد

عربی

ندا ایلانلو

91126023120113

56

16

15/11

کریمی راد

عربی

رقیه حیدری

91126023120115

57

16

15/11

کریمی راد

عربی

سپیده دیده ور

91126023120018

58

16

15/11

کریمی راد

عربی

رقیه حیدری

91126023120115

59

16

5/11

الهیان

حقوق بیمه

سید مهدی جابری بناب

90126023230070

60

16

5/11

الهیان

حقوق بیمه

جعفر مسعودی جمکرانی

90126023230101

61

16

11/11

قاسم زاده

حقوق مدنی مقدماتی

مهدی پاسبانی

91126023130019

62

16

11/11

قاسم زاده

حقوق مدنی مقدماتی

بهزاد سونی عباس آباد

91126023130039

63

16

11/11

قاسم زاده

حقوق مدنی مقدماتی

مسعود صالحی

91126023130045

64

16

11/11

قاسم زاده

حقوق مدنی مقدماتی

اکبر غفاری جنزانق

91126023130055

65

16

11/11

قاسم زاده

حقوق مدنی مقدماتی

حسن مقصودی

91126023130070

66

18

15/11

قاسم زاده

حقوق مدنی پیشرفته

مهدی پاسبانی

91126023130019

67

18

15/11

قاسم زاده

حقوق مدنی پیشرفته

بهزاد سونی عباس آباد

91126023130039

68

18

15/11

قاسم زاده

حقوق مدنی پیشرفته

مسعود صالحی

91126023130045

69

18

15/11

قاسم زاده

حقوق مدنی پیشرفته

غلامرضا گلچین

91126023130065

70

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

سیدجلال الدین امام حسنی

892602352206

71

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

حسنعلی بختیاری

892602352208

72

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

حسین خویشوند

892602352226

73

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

فرزاد زندلی

892602352229

74

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

علی فراهانی

892602352247

75

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

جواد قربانی ولاشجردی

892602352251

76

18

11/11

یوسفی راد

دفاتر قضایی

لیلی سبحانی

892602352274

77

14

8/11

شیرمحمدی

حقوق کیفری اختصاصی1

مریم فراهانی ثابت فرد

90226023220154

78

14

8/11

شیرمحمدی

حقوق کیفری اختصاصی1

هادی شیری

892602312148

79

14

2/11

داداش نژاد

حقوق جزای عمومی3

مجتبی کرمی

91126023130062

80

14

2/11

داداش نژاد

حقوق جزای عمومی3

غلامرضا گلچین

91126023130065

81

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

اسماعیل پوران پرورشی

91126023130097

82

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

سجاد تاجری زرنقی

91126023130100

83

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

فرید جابری

91126023130103

84

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

مهدی رئیسی

91126023130110

85

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

مطهره صفی یاری

91126023130114

86

14

12/11

مجتهدزاده

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

 سیدعلی اکبر میرمیران

91126023130131

87

14

1/11

کاویان پور

حقوق جزای عمومی1

محسن مرادپور

90226023220048

88

 

 

نظرنژاد

حقوق مدنی2

حسن نورائی یگانه

892602352275

89

14

2/11

نصیری جهرودی

حقوق مدنی1

محمد رحمانی

892602351017

90

14

3/11

نصیری جهرودی

حقوق مدنی2

حسن نورائی یگانه

892602352275

91

14

2/11

نصیری جهرودی

حقوق مدنی1

امیررضا خداشناس

91126023120015

92

14

2/11

نصیری جهرودی

حقوق مدنی1

       حمید نادعلی پور

91126023120028

93

14

2/11

نصیری جهرودی

حقوق مدنی1

     مصطفی مدیری راد

91126023120099

94

18

8/11

کاویان پور

حقوق جزای عمومی1

محمد بازیر

91126023120014

95

18

8/11

کاویان پور

حقوق جزای عمومی1

مصطفی مدیری راد

91126023120099

96

16

5/11

حاج ابراهیمی

حقوق اساسی

حسن پارسا

91126023130096

97

16

5/11

حاج ابراهیمی

حقوق اساسی

مطهره صفی یاری

91126023130114

98

14

28/10

حاج ابراهیمی

مقدمه علم حقوق

محمد بازیر

91126023120014

99

14

28/10

حاج ابراهیمی

مقدمه علم حقوق

حمید نادعلی پور

91126023120028

100

14

28/10

حاج ابراهیمی

مقدمه علم حقوق

سیده محدثه ظفری نیا

90226023120024

101

14

11/11

خانم انصاری

جمعیت و تنظیم خانواده

محدثه سادات موسوی

892602351056

102

14

11/11

خانم انصاری

جمعیت و تنظیم خانواده

فرخنده مشهدی مشهدی

892602352167

103

14

11/11

خانم انصاری

جمعیت و تنظیم خانواده

اعظم رضایی

90226023220024

104

14

28/10

شمس الدین

مقدمه علم حقوق

سپیده دیده ور

91126023120018

105

14

9/11

شمس الدین

حقوق اساسی

ناصر رزی

91126023230014

106

16

14/11

شمس الدین

حقوق بین الملل عمومی2

مشعود هوشیاری

892602332776

107

16

14/11

شمس الدین

حقوق بین الملل عمومی2

علی اکبر مرشدلو

90226023130180

108

16

14/11

شمس الدین

حقوق بین الملل عمومی2

علی اشرافی فر

90237018130359

109

16

1/11

رئیسی

حقوق اداری

ناصر رزی

91126023230014

110

18

30/10

حاتمی

حقوق جزای اختصاصی1

علی اشرافی فر

90237018130359

111

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

اسماعیل پوران پروشی

91126023130097

112

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

سجاد تاجری زرنقی

91126023130100

113

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

فرید جابری

91126023130103

114

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

مهدی رئیسی

91126023130110

115

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

مطهره صفی یاری

91126023130114

116

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

91126023130096

حسن پارسا

117

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

91126023130107

محسن حقیقی نیا

118

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

91126023130114

مطهره صفی یاری

119

14

28/10

حاتمی

کلیات حقوق جزا

91126023130117

    داود فاضلی امید

120

18

2/11

خانم لاجوردی

زبان تخصصی 1

علی اشرافی فر

90237018130359

121

18

2/11

خانم لاجوردی

زبان تخصصی 1

علی اکبر مرشدلو

90226023130180

122

14

1/11

باقرمنش

حقوق مدنی1

محمد تقدمی صابری

90226023220009

123

14

1/11

باقرمنش

حقوق مدنی1

حسن یگانه

892602352275

124

14

1/11

باقرمنش

حقوق مدنی1

سارا عباسی

892602352243

125

14

1/11

باقرمنش

حقوق مدنی1

زینب گل وردی

892602352257

126

14

1/11

باقرمنش

حقوق مدنی1

سارا قناتی

90226023220042

127

14

9/11

فرشادی پناه

حقوق اساسی1

محمد فلاح اصل

90226023220038

128

14

9/11

فرشادی پناه

حقوق اساسی1

محسن مرادپور

90226023220048

129

14

9/11

فرشادی پناه

حقوق اساسی1

راحله قره گوزلو خیرآبادی راحله

90226023220041

130

14

1/11

شیرمحمدی

حقوق جزای عمومی1

راحله قره گوزلو خیرآبادی راحله

90226023220041

131

14

1/11

شیرمحمدی

حقوق جزای عمومی1

فرخنده مشهدی هاشمی

892602352167

132

16

15/11

کریمی راد

عربی

حسن پارسا

91126023130096

133

16

15/11

کریمی راد

عربی

محسن حقیقی نیا

91126023130107

134

16

15/11

کریمی راد

عربی

اسماعیل پوران پرورشی

91126023130097

135

16

15/11

کریمی راد

عربی

سجاد تاجری زرتقی

91126023130100

136

16

15/11

کریمی راد

عربی

فرید جابری

91126023130103

137

16

15/11

کریمی راد

عربی

مهدی رئیسی

91126023130110

138

16

15/11

کریمی راد

عربی

مطهره یاری صفی

91126023130114

139

16

15/11

کریمی راد

عربی

حامد خدابخشی

91126023130140

140

16

15/11

کریمی راد

عربی

محمد بازیر

91126023120014

141

16

15/11

کریمی راد

عربی

امیررضا خداشناس

91126023120015

142

16

15/11

کریمی راد

عربی

رضا سعادتی

91126023120087

143

16

15/11

کریمی راد

عربی

ابوالفضل قمری قوشه بلاغ

91126023120024

144

16

15/11

کریمی راد

عربی

مصطفی مدیری راد

91126023120099

145

16

15/11

کریمی راد

عربی

محمد امینی

91126023120111

146

16

15/11

کریمی راد

عربی

حسین احمدپور

 

147

 

 

اشعری

حقوق مدنی2

مریم فراهانی ثابت فرد

90226023220154

148

14

14/11

الهیان

اصول فقه1

محبوبه رستمی

91126023120085

149

14

14/11

الهیان

اصول فقه1

سید حمیدرضا موسوی

90226023120034

150

14

13/11

حسینی

کلیات حقوق ثبت

مسعود صالحی

91126023130045

151

14

13/11

حسینی

کلیات حقوق ثبت

غلامرضا گلچین

91126023130065

152

14

3/11

حسینی

حقوق مدنی2

فرخنده مشهدی هاشمی

892602352167

153

14

3/11

حسینی

حقوق مدنی2

راحله قره گوزلو خیرآبادی

90226023220041

154

18

28/10

حسینی

حقوق تجارت 3

مجتبی کرمی

91126023130062

155

14

14/11

قلخانی

اصول فقه

حمید نادعلی پور

91126023120028

156

14

14/11

قلخانی

اصول فقه

محمدیعقوب خزایی

882602312220

157

18

6/11

مومنی

اصول فقه 2

مسعود صالحی

91126023130045

158

18

6/11

مومنی

اصول فقه 2

غلامرضا گلچین

91126023130065

159

16

4/11

مومنی

متون فقه3

مجتبی کرمی

91126023130062

160

16

4/11

مومنی

متون فقه 3

علی لشکری

90226041130062

161

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

زهیر انصاری اغول بیگ

91126023120002

162

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

روح اله ایزدی

91126023120033

163

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

عباس جلالی

91126023120040

164

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

ابوتراب عاشوری

91126023120007

165

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

حسن عرشی

91126023120053

166

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

علی علی ء

91126023120008

167

18

12/11

یوسف وند

 حقوق بشر در اسلام

محمد یوسفی چهرقانی

91126023120071

168

14

3/11

موحدی

حقوق کیفری عمومی

جلال سلیمانی فر

892602352230

169

14

3/11

موحدی

حقوق کیفری عمومی

میلاد هاشمیان

892602352271

170

14

3/11

موحدی

حقوق کیفری عمومی

محسن جندقی مطلق

90226023220125

171

14

3/11

موحدی

حقوق کیفری عمومی

سید هادی خلیلی

90226023220131

172

14

3/11

موحدی

حقوق کیفری عمومی

رامین عزیزی

90226023220148

173

16

11/11

کاظمی

جامعه شناسی

ناصر رزی

91126023230014

174

16

11/11

کاظمی

جامعه شناسی

مصطفی مدیری راد

91126023120099

175

16

11/11

کاظمی

جامعه شناسی

حمید نادعلی پور

91126023120028

176

16

11/11

کاظمی

جامعه شناسی

امیررضا خداشناس

91126023120015

177

14

30/10

گلی

مقدمات آمار

مصطفی مدیری راد

91126023120099

178

14

30/10

گلی

مقدمات آمار

حمید نادعلی پور

91126023120028

179

18

28/10

حسيني سيرت

حقوق تجارت 3

مهدي كوه دره اي

90226023130092

180