توزیع کارت ورود به جلسه امتحان از روز شنبه مورخ 28/2/1392

دانشجویان محترم می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی خود با مراجعه به واحد آموزش از روز شنبه مورخ 28/02/1392   از ساعت 13 الی 20 در صورت تسویه مالی و تکمیل پرونده آموزشی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است دانشجویان مهمان، تنها با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت درج در کارت ورود به جلسه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند، در غیر اینصورت از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان معذور می باشیم.

نکته : درصورت عدم تسویه حساب با امور مالی و عدم تکمیل پرونده آموزشی از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین ورود دانشجو به جلسه امتحان خودداری میگردد.