برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال تابستان 92-91

تاریخ

ساعت

ارشاد در امورکیفری

خدمات قضایی

نگارش حقوقی

علوم ثبتی

ارشاد در امورمدنی3

ارشاد در امورمدنی6

علوم ثبت شهرداری

09/06/92

16:00

نقش روان شناسی در ارشاد/ شمس الدین

مبانی جامعه شناسی/ بابائی

جرائم علیه اشخاص/ شیرمحمدی

حقوق مدنی4/ نظرنژاد

الزامات خارج از قرارداد/ نظرنژاد

حقوق بین الملل خصوصی2/ شمس الدین

10/06/92

16:00

 

 

 

 

 

 

 

11/06/92

16:00

تعطیل

12/06/92

16:00

مسئولیت کیفری کارکنان در رسیدگی­های جزایی/کاویانی

نظام های حقوقی / کاویانی

آئین دادرسی کیفری/ داداش نژاد

حقوق تجارت2/ حسینی سیرت

دعاوي اسناد تجاري/ نظرنژاد

 

حقوق اساسی2/ کاویانی

13/06/92

16:00

 

 

 

 

 

حقوق بیمه/ الهیان

 

14/06/92

16:00

اندیشه اسلامی2/ میناگر

جمعیت و تنظیم خانواده/ اسدی-انصاری

اندیشه اسلامی 1/ میناگر

حقوق بین الملل عمومی/ حسینی

حقوق تجارت الکترونیک/ حسینی

 

تفسیر موضوعی قرآن / میناگر

15/06/92

16:00

تعطیل

16/06/92

16:00

 

مسئولیت کارکنان دولت/ کاویانی

 

آیین دادرسی مدنی1/ صفری- حسینی

انحلال و ورشكستگي‏/ حسینی

 

حقوق اداری2/ کاویانی

17/06/92

16:00

مراجع شبه قضایی/ شمس الدین

 

بخشنامه های مرتبط با عریضه نویسی/کاویانی

 

 

مراجع شبه قضایی/ شمس الدین

 

18/06/92

16:00

 

مدیریت عمومی / گلی

 

کارآفرینی / گلی

اعمال تجاری / حسینی سیرت

 

حقوق بین الملل عمومی2/ شمس الدین

19/06/92

16:00

اخلاق حرفه­ای / کاویانپور

 

جرائم علیه اموال/ آقاجانی

 

 

اخلاق حرفه­ای / کاویانپور

 

20/06/92

16:00

 

 

 

متون فقه1/ رحمدل

شرکتهای تجاری / حسینی سیرت

 

 

21/06/92

16:00

کاربرد رایانه در امورکیفری

حفاظت اطلاعات / یگانه

حقوق جزای عمومی / شیرمحمدی

کاربرد رایانه در دفاتر اسناد رسمی/لطیفی

اندیشه اسلامی2/  میناگر

کاربرد رایانه در امور مدنی / لطیفی