توزیع کارت ورود به جلسه از روز شنبه مورخ 2/6/1392

دانشجویان محترم می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی خود با مراجعه به واحد آموزش از روز شنبه مورخ 02/06/1392   از ساعت 13 الی 20 در صورت تسویه مالی و تکمیل پرونده آموزشی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

 

لازم به ذکر است دانشجویان مهمان، تنها با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت درج در کارت ورود به جلسه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند، در غیر اینصورت از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان معذور می باشیم.