اسامی دانشجویان محروم از امتحانات نیمسال تابستان 92-1391 به دلیل غیبت بیش از 3/16

ردیف

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

شماره صندلی

تعداد غیبت

1

91126023230016

ابوالفضل رمضانخانی

دعاوی اسناد تجاری

آقای نظرنژاد

12/6/1392

59

15/16

2

91142001230007

فریبرز بحری

حقوق بین الملل عمومی2

آقای شمس الدین

18/6/1392

112

14/16

3

91142001230013

علی حسینی رجا

حقوق بین الملل عمومی2

آقای شمس الدین

18/6/1392

117

14/16

4

91142001230041

عباس نوری

حقوق بین الملل عمومی2

آقای شمس الدین

18/6/1392

 

14/16

5

91142001230007

فریبرز بحری

حقوق بین الملل خصوصی2

آقای شمس الدین

9/6/1392

160

14/16

6

91142001230013

علی حسینی رجا

حقوق بین الملل خصوصی2

آقای شمس الدین

9/6/1392

165

14/16

7

91142001230041

عباس نوری

حقوق بین الملل خصوصی2

آقای شمس الدین

9/6/1392

 

14/16