توزیع کارت ورود به جلسه امتحان از روز 5 شنبه مورخ 19/10/1392

1- تحویل پرینت آیکن موارد قابل پرداخت در قسمت شهریه سامانه سجاد دانشجو به امور مالی و تسویه حساب با امور مالی

2- دانشجویان محترم می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی در صورت تکمیل پرونده آموزشی با مراجعه به کارشناس آموزش رشته مربوطه از روز 5 شنبه مورخ 19/10/1392 ساعت 13 الی 20 نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایند.

* لازم به ذکر است دانشجویان مهمان، تنها با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت درج در کارت ورود به جلسه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند، در غیر اینصورت از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان معذور می باشیم.

نکته : درصورت عدم تسویه حساب دانشجو با امور مالی و عدم تکمیل پرونده آموزشی از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین ورود دانشجو به جلسه امتحان خودداری میگردد.