آیین نامه امتحانات پایان ترم مراکزعلمی کاربردی

1-امتحانات پایان ترم طبق برنامه اعلام شده انجام گردد و از هرگونه تغییر زمان برگزاری در طول ایام امتحانات خود داری شود. 

2-ضروری است هرگونه  اطلاع رسانی حتما از طریق سامانه سجاد و علاوه بر آن توسط پرتا ل های اختصاصی مراکز و نصب در تابلو اعلانات و از طریق سامانه پیام کوتاه صورت گیرد.

 

3-ضروری است محلی برای دریافت وسایل اضافی همراه دانشجو مرکز معیین نماید و قبل از برگزاری امتحانات به دانشجویان اطلاع رسانی شیوه تحویل و دریافت وسایل اضافی راانجام دهد.

4-مرکز تدابیر لازم را در خصوص بکارگیری مراقبین خانم ویژه دانشجویان خواهر و مراقبین مرد ویژه آقایان اتخاذ نماید

5-رعایت حجاب و پوشش اسلامی برای کلیه دانشجویان اعم از پسر و دختر الزامی است.رعایت نکات تکریم جنسیتی قبل ،حین و بعد از برگزاری امتحان ضروری است.

6-همراه داشتن اصل کارت دانشجویی  معتبر در جلسات امتحان برای کلیه حاضرین در امتحان الزامی است. 

7-ضروری است زمینه حضور دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری امتحانات فراهم شود.

8-شرکت در امتحانات پایان ترم برای کلیه دانشجویان الزامی بوده و در صورت عدم شرکت در امتحانات پایان نیمسال، نمرات امتحانات میان ترم، تکالیف و…برای دانشجوبه هیچ عنوان درنظرگرفته نشود.مگر در مواردیکه آیین نامه های آموزشی مجاز دانسته است.

9-مرکز موظف به ثبت هرگونه غیبت و تاخیر در امتحانات پایان نیمسال در صورتجلسات تنظیمی بوده و طبق ضوابط اقدام نماید.تاخیر در ورود قبل از خروج دانشجویان از امتحان  حداکثر تا 20 دقیقه پس از شروع امتحان مجاز می باشد(در صورتیکه حتی یک نفر از دانشجویان پس از آغاز امتحان از جلسه امتحان خارج شده باشد از ورود دانشجویانی که با تأخیر در جلسه حضور می یابند جلوگیری بعمل آمده و برای آنان غیبت منظور خواهد شد). 

10-با هر گونه تخلف و تقلب در امتحانات طبق ضوابط و مقررات برخورد شود. برخی از مصادیق تقلب و تخلف به شرح زیر است: 

1.داشتن کارت دانشجویی جعلی یا کپی گرفته شده 

2.استفاده از هرگونه نوشته، یادداشت، جزوه و کتاب به صورت غیر مجاز 

3.رد و بدل کردن هر نوع نوشته یا صحبت با سایر دانشجویان 

4.رد و بدل کردن هر گونه وسیله نظیر ماشین حساب، قلم، خط کش … 

5.همراه داشتن هر گونه وسیله الکترونیکی و موبایل به هر دلیل (تلفن همراه حتی بصورت خاموش تقلب محسوب می شود)

6.همراه داشتن کیف، کلاسور و یا ساک دستی 

7.نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجوی مجاور و یا نشان دادن ورقه به سایر دانشجویان 

8.وجود هر گونه اطلاعات بر روی دست، پا، لباس، میز و نیمکت 

9.بر هم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هر گونه مشاجره با مراقبین 

10.پرسیدن سوالات مکرر و غیر مرتبط از مراقبین 

11.خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان 

12.فرستادن شخصی دیگر بجای خود