نشانی محل برگزاری آزمون پایان ترم

قم :میدان شهید محلاتی ابتدای بلوار شهید محلاتی اداره کل آموزش فنی و حرفه استان قم