توزیع کارت ورود به جلسه از تاریخ 24/3/1391

دانشجویان محترم می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی خود با مراجعه به واحد آموزش از تاریخ 24/3/1391  تا تاریخ 30/3/1391 از ساعت 13 الی 20 در صورت تسویه مالی و تکمیل پرونده آموزشی نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویان مهمان، تنها با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و یک قطعه عکس جهت درج در کارت ورود به جلسه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام نمایند، در غیر اینصورت از تحویل کارت ورود به جلسه معذور می باشیم.

نکته : درصورت عدم تسویه حساب با امور مالی و تکمیل پرونده آموزشی از تحویل کارت ورود به جلسه امتحان و همچنین ورود دانشجو به جلسه امتحان خودداری میگردد.