محل برگزاری امتحانات

محل برگزاری امتحانات واقع در ساختمان دانشگاه به آدرس قم، خیابان ایستگاه،رو به روی کوچه فرهنگ،مرکز علمی کاربردی دادگستری استان قم  می باشد.