مقررات جلسات امتحانی: ( ویژه دانشجویان )

 

1- دانشجویان به تاریخ و ساعت آزمون مندرج در کارت ورود به جلسه امتحان دقت نمایند.

2- دانشجويان 15 دقيقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاري امتحان حضور داشته باشند. 

3- قبل از استقرار بر روی صندلی‌ها، شماره صندلي را با شماره اعلام شده تطبیق دهند (هرگونه جابجايي در شماره صندلي تخلف محسوب مي شود).

4- نام، نام‌خانوادگي، شماره صندلي، شماره دانشجويي و نام استاد را بر روي تمامي برگه¬هاي پاسخ¬نامه و اوراق امتحانی بنویسند.

5- پس از شروع امتحان، دانشجويي كه با تأخير وارد جلسه امتحانی می‌گردد، تنها در صورتي مي¬تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجويي که در امتحان مربوطه شرکت نموده، جلسه امتحانی را ترك ننموده باشد.

6-  دانشجویان كارت دانشجويي و کارت ورود به جلسه را در هر جلسه امتحان همراه داشته باشند.

7- دانشجويان موظف هستند، در طول برگزاري امتحان، آرامش و سكوت جلسات امتحانی را حفظ نمايند.

8- دانشجويان از انجام اعمال یا رفتاری كه موجب اختلال يا وقفه در برگزاری امتحانات گردد، بپرهیزند. 

9-  اسباب و لوازمی از قبيل كتاب، جزوه، ماشین حساب (بدون مجوز)، يادداشت، كيف و تلفن همراه را به محوطه برگزاري امتحان وارد ننمایند.

10- انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه و mp3player، نگاه كردن به ورقه ديگران، صحبت‌كردن با يكديگر، استفاده غيرمجاز از يادداشت، كتاب، جزوه و از تبادل ورقه، در جلسات امتحانی بپرهیزند.

11 - برگه¬هاي امتحاني منگنه شده را تفكيك و جداسازي ننمایند.

12- جلسات امتحانی را قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي امتحانات، ترك ننمایند.

13- مستندات و مدارك امتحاني را از جلسه امتحان خارج ننمایند.

14- چنانچه فرد دیگری بجاي دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، مستوجب عواقب قانوني شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به كميته انضباطي معرفی خواهند شد.