اسامی دانشجویان حذفی امتحانات نیمسال دوم 91-1390

 

 

 

ردیف

نام خانوادگی

نام

شماره دانشجویی

رشته تحصیلی

نام درس

نام استاد

تاریخ امتحان

1

پاشائی

فرهاد

90226023220063

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

2

شاهری

عیسی

90226023220080

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

3

علی اصل

حسن

90226023220085

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

4

گایینی

امین

90226023220088

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

5

محمدی

مرتضی

90226023220091

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

6

محمدی

مهدی

90226023220092

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

7

سامانلو

محمد مهدی

90226023220078

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

8

تلخابی

مسعود

90226023220065

نگارش حقوقی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

9

احمدی

ناصر

902260232200111

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

10

قندر قالو اعلایی

هادی

902260232200113

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

11

تقوی همراز

سعید

902260232200123

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

12

تقی پور

علی اصغر

902260232200124

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

13

فاضل نژاد ملکشاه

عبدالقائم

902260232200152

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

14

کریمی

محسن

902260232200160

خدمات قضایی

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

15

جهان بینی

مژده

90226023220066

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

16

مهدی

مهدی پور

90226023220099

نگارش حقوقی

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

11/4/1391

17

فاضل نژاد ملکشاه

عبدالقائم

902260232200152

خدمات قضایی

حقوق اساسی

آقای رئیسی

31/3/1391

18

قندر قالو اعلایی

هادی

902260232200113

خدمات قضایی

حقوق اساسی

آقای رئیسی

31/3/1391

19

احمدی

ناصر

902260232200111

خدمات قضایی

حقوق اساسی

آقای رئیسی

31/3/1391

20

رحمانی

محمد

892602351017

علوم ثبتی

حقوق مدنی 2

آقای حسینی

17/4/1391

21

حقانی

فرهاد

892602352120

علوم ثبتی

حقوق مدنی 2

آقای حسینی

17/4/1391

22

زمانی ده یعقوبی

سیدسجاد

892602352129

علوم ثبتی

حقوق مدنی 2

آقای حسینی

17/4/1391

23

بفخم

سعید

90226023220006

علوم ثبتی

مقدمه علم حقوق

آقای حسینی

11/4/1391

24

ترابی اختیار

ابوالفضل

90226023220008

علوم ثبتی

مقدمه علم حقوق

آقای حسینی

11/4/1391

25

مدیری راد

مصطفی

90226023220047

علوم ثبتی

مقدمه علم حقوق

آقای حسینی

11/4/1391

26

حقیقت مقدم

وحیده

90226023220013

علوم ثبتی

حقوق مدنی 1

آقای حسینی

4/4/1391