اعلام نمره دروس و آخرین مهلت اعتراض به نمره

دانشجویان محترم تنها در مهلت مقرر می توانند با مراجعه به آقای زیوری (واحد آموزش) نسبت به اعتراض به نمره اقدام نمایند در غیراینصورت هیچ اعتراضی دریافت نخواهد شد.  

     


ردیف

نام امتحان

نام استاد

تاریخ اعلام نمره و درج در سایت

آخرین مهلت اعتراض به نمره

1

ترجمه اسناد سیاسی

آقای ایمانی راغب

15/4/1391

22/4/1391

2

فارسی

آقای خرمیان

15/4/1391

22/4/1391

3

متون فقه3

آقای رحمدل

15/4/1391

22/4/1391

4

اصول فقه1مورخ7/4/1391

آقای رحمدل

15/4/1391

22/4/1391

5

انواع رسیدگی

آقای طیبی

15/4/1391

22/4/1391

6

متون فقه3

آقای الهیان

15/4/1391

22/4/1391

7

اند یشه اسلامی

آقای آسوده

15/4/1391

22/4/1391

8

حقوق جزای عمومی 2

آقای طیبی

15/4/1391

22/4/1391

9

متون فقه 1

خانم لاجوردی

15/4/1391

22/4/1391

10

کاربرد رایانه

آقای کاتبی پور

15/4/1391

22/4/1391

11

حقوق مدنی5

آقای نظرنژاد

15/4/1391

22/4/1391

12

دعاوی اموال غیر منقول

آقای نظرنژاد

15/4/1391

22/4/1391

13

حقوق جزای عمومی 2

آقای شیرمحمدی

15/4/1391

22/4/1391

14

حقوق شهروندی

آقای یوسف وند

15/4/1391

22/4/1391

15

شکایت و لوایح کیفری

آقای شیرمحمدی

15/4/1391

22/4/1391

16

حقوق مدنی 3

آقای حسینی سیرت

15/4/1391

22/4/1391

17

حقوق مدنی 5

آقای حسینی سیرت

15/4/1391

22/4/1391

18

اخلاق اسلامی

آقای زهراپور

15/4/1391

22/4/1391

19

حقوق بشر در اسلام

آقای یوسف وند

15/4/1391

22/4/1391

20

حقوق تجارت 2

آقای قاسم زاده

15/4/1391

22/4/1391

21

حقوق مدنی1

آقای قاسم زاده

15/4/1391

22/4/1391

22

حقوق و تعهدات

آقای قاسم زاده

15/4/1391

22/4/1391

23

آشنایی با حقوق اساسی

خانم فرشادی پناه

15/4/1391

22/4/1391

24

زبان خارجه

خانم عابدینی

15/4/1391

22/4/1391

25

کاربرد رایانه مورخ 12/4/1391

آقای کاتبی پور

15/4/1391

22/4/1391

26

آشنایی با حقوق اساسی

آقای حاج ابراهیمی

15/4/1391

22/4/1391

27

حقوق اساسی

آقای رئیسی

15/4/1391

22/4/1391

28

حقوق و تعهدات

آقای نظرنژاد

15/4/1391

22/4/1391

29

حقوق اساسی 1

آقای حاج ابراهیمی

15/4/1391

22/4/1391

30

آیین نگارش اداری

آقای مصیبی

15/4/1391

22/4/1391

31

مبانی علم جامعه شناسی

آقای کاظمی

15/4/1391

22/4/1391

32

حقوق اساسی 2

آقای طاهری

15/4/1391

22/4/1391

33

انقلاب اسلامی

آقا ی یاری خانی

15/4/1391

22/4/1391

34

مجرم و مسئولیت جزایی

آقای حاتمی

15/4/1391

22/4/1391

35

آیین دادرسی مدنی3

آقای لاجوردی

15/4/1391

22/4/1391

36

دعاوی اموال غیر منقول

آقای لاجوردی

15/4/1391

22/4/1391

37

خوشنویسی

آقای شریفی

15/4/1391

22/4/1391

38

کارآفرینی

آقای گلی

15/4/1391

22/4/1391

39

حقوق شهروندی

آقای یوسفوند

15/4/1391

22/4/1391

40

مجرم و مسئولیت جزایی

خانم خسروی

18/4/1391

25/4/1391

41

حقوق جزای عمومی 3

آقای دانا

18/4/1391

25/4/1391

42

حقوق جزای اختصاصی 2

آقای دانا

18/4/1391

25/4/1391

43

مجازاتها و اقدامات تامینی

آقای کاویانپور

18/4/1391

25/4/1391

44

جرایم علیه اشخاص

آقای کاویانپور

18/4/1391

25/4/1391

45

حقوق جزای عمومی 3

خانم خسروی

18/4/1391

25/4/1391

46

حقوق خانواده

خانم خسروی

18/4/1391

25/4/1391

47

ترجمه اسناد سیاسی

خانم شهرستانی

18/4/1391

25/4/1391

48

زبان تخصصی 2

 خانم لاجوردی

18/4/1391

25/4/1391

49

آیین دادرسی مدنی 1

آقای حسینی سیرت

18/4/1391

25/4/1391

50

حقوق مدنی 4

آقای حسینی سیرت

18/4/1391

25/4/1391

51

حقوق مدنی 1

آقای حسینی

18/4/1391

25/4/1391

52

حقوق مدنی 2

آقای حسینی

18/4/1391

25/4/1391

53

مقدمه علم حقوق

آقای حسینی

18/4/1391

25/4/1391

54

انقلاب اسلامی

آقای حسینی

18/4/1391

25/4/1391

55

اصول فقه مورخ 18/4/1391

آقای رحمدل

18/4/1391

25/4/1391

56

بایگانی اسناد و مدارک

آقای حاتمی

19/4/1391

26/4/1391

57

جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

آقای عتباتی

19/4/1391

26/4/1391

58

کلیات حقوق جزا

آقای عتباتی

19/4/1391

26/4/1391

59

کلیات حقوق جزا

آقای لاجوردی

19/4/1391

26/4/1391

60

اصول فقه 2

آقای رحمدل

19/4/1391

26/4/1391

61

عقود معین

آقای نصیری

19/4/1391

26/4/1391

62

حقوق مدنی 1

آقای نصیری

19/4/1391

26/4/1391

63

حقوق مدنی کاربردی

آقای لاجوردی

19/4/1391

26/4/1391

64

ادله اثبات دعوی

آقای لاجوردی

19/4/1391

26/4/1391

65

مبانی علم جامعه شناسی

آقای بنایی

20/4/1391

27/4/1391

66

جمعیت و تنظیم خانواده

خانم انصاری

20/4/1391

27/4/1391

67

حقوق تجارت

آقای کریمی

20/4/1391

27/4/1391

68

حقوق مدنی 5

آقای کریمی

20/4/1391

27/4/1391

69

دادخواستهای حقوقی کاربردی

آقای حاتمی

20/4/1391

27/4/1391

70

قواعد فقه 1

آقای حاتمی

20/4/1391

27/4/1391

71

الزامات خارج از قرارداد

آقای کاهه

20/4/1391

27/4/1391

72

حقوق مدنی 3

آقای کاهه

20/4/1391

27/4/1391

73

اجرای  مفاد اسناد رسمی

آقای روز خوش

20/4/1391

27/4/1391

74

حقوق اداری 1

آقای روز خوش

20/4/1391

27/4/1391

75

کلیات علم حقوق

آقای شمس الدین

20/4/1391

27/4/1391

76

مقدمه علم حقوق

آقای شمس الدین

20/4/1391

27/4/1391

77

متون اسلامی

آقای میناگر

21/4/1391

28/4/1391

78

اصول فقه2

خانم لاجوردی

21/4/1391

28/4/1391

79

خواندن اسناد سیاسی

آقای شاه احمدی

21/4/1391

28/4/1391

80

خواندن اسناد سیاسی

آقای علیزاده

21/4/1391

28/4/1391

81

زبان خارجه

آقای سعادتمند

21/4/1391

28/4/1391

82

مقدمات آمار

آقای گلی

22/4/1391

29/4/1391

83

دادخواستهای حقوقی کاربردی

آقای حاتمی

22/4/1391

29/4/1391

84

آیین دادرسی مدنی 2

آقای لاجوردی

22/4/1391

29/4/1391

85

متون فقه 3

آقای قلخانی

22/4/1391

29/4/1391

86

مباحث فقهی

آقای قلخانی

22/4/1391

29/4/1391

87

اصول فقه مورخ 18/4/1391

آقای حاتمی

24/4/1391

31/4/1391

88

حقوق مدنی 1

آقای نصیری

24/4/1391

31/4/1391

89

حقوق تجارت 3

آقای نصیری

24/4/1391

31/4/1391

90

حقوق مدنی 1

آقای کریمی

24/4/1391

31/4/1391

91

حقوق مدنی 1

آقای حسینی سیرت

24/4/1391

31/4/1391

92

حقوق تجارت 2

آقای حسینی سیرت

24/4/1391

31/4/1391

93

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

آقای حسینی

24/4/1391

31/4/1391

94

کلیات حقوق ثبت

آقای خوشنویس

26/4/1391

2/5/1391

95

عربی

آقای مطهری

26/4/1391

2/5/1391

96

آیین نگارش اسناد

آقای خوشنویس

26/4/1391

2/5/1391

97

حقوق تجارت 3

آقای نیکوبیان

26/4/1391

2/5/1391

98

آیین دادرسی مدنی 3

آقای نیکوبیان

26/4/1391

2/5/1391

99

حقوق تجارت 4

آقای نیکوبیان

26/4/1391

2/5/1391

100

کلیات حقوق تجارت

آقای نیکوبیان

26/4/1391

2/5/1391

101

اندیشه اسلامی

آقای حسن زاده

26/4/1391

2/5/1391

102

حقوق مدنی 2

آقای حسینی

26/4/1391

2/5/1391

103

مجازاتها و اقدامات تامینی

آقای مومن پویا

26/4/1391

2/5/1391

104

حقوق مدنی 7

آقای باقرمنش

26/4/1391

2/5/1391

105

حقوق جزای عمومی

آقای شیرمحمدی

27/4/1391

3/5/1391

106

حقوق کیفری عمومی

آقای شیرمحمدی

27/4/1391

3/5/1391

107

حقوق مدنی مقدماتی

آقای صفری

27/4/1391

3/5/1391

108

حقوق مدنی پیشرفته

آقای صفری

27/4/1391

3/5/1391

109

حقوق جزای عمومی 1

آقای موحدی

28/4/1391

4/5/1391

110

حقوق جزای عمومی 3

آقای موحدی

28/4/1391

4/5/1391

111

اموال و مالکیت

آقای اشعری

28/4/1391

4/5/1391

112

کلیات حقوق ثبت

آقای خوشنویس

29/4/1391

5/5/1391

113

حقوق املاک3

آقای خوشنویس

29/4/1391

5/5/1391

114

مکاتبه با اجرای احکام

آقای صلبی

29/4/1391

5/5/1391

115

اجرای احکام مدنی

آقای صلبی

29/4/1391

5/5/1391

116

دادرسی مدنی

آقای صلبی

29/4/1391

5/5/1391

117

عربی

آقای جنتی فر

31/4/1391

7/5/1391

118

مقدمه علم حقوق

آقای طاهری

31/4/1391

7/5/1391

119

حقوق اداری2

آقای طاهری

31/4/1391

7/5/1391

120

حقوق خانواده

آقای کریمی

1/5/1391

7/5/1391