بیمه عمر و حوادث دانشجويان

با توجه به اینکه  کلیه دانشجویان    مرکز علمی کاربردی دادگستری  استان قم   از بیمه حوادث دانشجویان تحت قرارداد با شرکت بیمه کارآفرین برخوردار می باشند در صورت بروز  هر واقعه  ناگهانی .....

که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده باشد و  منجر  به  فوت   یا نقص عضو  و از کارافتادگی دائم جزیی و یا کلی شود    از تاریخ 1/7/1391 لغایت 1/7/1392      می توانند از غرامت   بیمه حوادث   با ارائه  مدارک  مور  د  نیاز  بیمه گر و با  تایید  مراجع   ذیصلاح  بهره مند شوند .

حدود تعهدات

پرداخت غرامت فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان  100.000.000 ریال

پرداخت غرامت نقص عضو دائم ( کلی و جزئی ) ناشی از حوادث مشمول بیمه    به میزان  100.000.000 ریال

جبران هزینه های پزشکی ناشی از حوادث مشمول بیمه به میزان  20.000.000 ریال  

فرصت ارائه مدارک به بیمه    نهایتا    30 روز از وقوع حادثه است .