ثبت نــام ازدواج دانشجویی

 * دانشجویان ورودی سال 1390  که در سامانه ازدواج دانشجویی به نشانی  ezdevaj.nahad.ir ثبت نام نام کرده اند و شرایط ذیل را دارا می باشند مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 21/10/1391 به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند .

 

* تاریخ مجاز عقد جهت ثبت نام از تاریخ 1/7/90 لغایت 1/7/91 میباشد .

* مدارک مورد نیاز

1)کپی و اصل کارت ملی زوجین

2)اصل شناسنامه وکپی از صفحه اول و دوم شناسنامه زوجین 

3)اصل و کپی از کارت دانشجویی ( اگر زوجین دانشجو هستند کپی از کارت دانشجویی زوجین )

4)اصل و کپی از عقد نامه ( فقط صفحه ای که اسم زوجین ثبت شده و صفحه ای که مهریه معین شده )

5)پرینت از صفحه ثبت نام سامانه ازدواج دانشجویی ( در صورت ثبت اولیه در سامانه )

6)جهت ارسال مدارک رویت اصل مدارک توسط مسئولین مربوطه ضروری می باشد