چهارمین دوره از جشنواره ملی مطالعات قرآنی

 
سازمان فعالیتهای قرآنی جهاد دانشگاهی درنظر دارد چهارمین دوره از جشنواره ملی مطالعات قرآنی را در بخشهای مختلف از کتاب ( گستره دین ) تألیف حضرت آیت ا... جوادی آملی برگزار نماید.
زمان : نیمه دوم بهمن ماه 1391 که به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزارمیگردد.
شماره تماس دبیرخانه ستاد اجرائی جشنواره : 2852306