جشنواره مجازی ایده های برتر فرهنگی

دانشجویان محترم جهت ارائه ایده های فرهنگی خود تا پایان سال تحصیلی جاری به آدرس شبکه مجازی ذیل میتوانند مراجعه نمایند .

 

www.iusfestivals.org