قابل توجه اساتید محترم

اساتیدمحترمی که در زمینه علمی و پژوهشی  دارای تألیفاتی می باشند خواهشمند است 3 نسخه از کتابهای منتشرشده خود را جهت ارسال به معاونت پژوهش و فناوری تحویل امور دانشجویی و فرهنگی نمایند تاتوسط پرتال معاونت پژوهش و فناوری نسبت به معرفی کتابهای تألیفی اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.