قابل توجه دانشجویان محترم

دانشجویانی که در زمینه علمی و پژوهشی  دارای تألیفاتی می باشند تقاضا میشود 3 نسخه از کتابهای منتشر شده خود را جهت ارسال به معاونت پژوهش و فناوری تحویل امور دانشجویی و فرهنگی نمایند تا توسط پرتال معاونت پژوهش و فناوری نسبت به معرفی کتابهای تألیفی اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.