اخنراعات دانشجويي

 

دانشجویانی که در زمینه علمی و پژوهشی  دارای اختراع و ابداع می باشند اثر خود را با مشخصات ذیل  به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل دهند. 

  1. عنوان اختراع
  2. مشخصات فناوری
  3. مزایای طرح
  4. عکس مخترع
  5. عکس محصول