روح خدا به خدا پیوست

 

تا از تن تبدار زمین روح خدا رفت                  بالندگی از همت عنقایی ما رفت

آن ابر که گل هم قدم بارش او بود              سیراب نکرده عطش دشت، چرا رفت؟