مبعث رسول اکرم بر مسلمين جهان مبارك

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است     مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است

خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند        احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است