گزيده اي از فرمايشات گهر بار امام خميني (ره) در مورد انتخابات

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

    در اسلام ، تقوا مطرح است . آن كه تقوا دارد ، هر كه تقوايش زيادتر است ، 

     پيش خدا كرامتش زيادتر است ... 

    آن رئيس جمهور كه تقوا دارد ، الهي است ، اينها كريمند . 

    و اگر خداي نخواسته تقوا در كار نباشد ، همه از نظر خدا منفي اند ! ... 

    ان اكرمكم عندا لله اتقيكم . 

    استثناء ندارد ! پيغمبر اكرم (هم) براي  اين كه اتقاي ناس بود اكرم الناس بود . 

    اميرالمؤمنين علي (ع) (نيز) براي اين كه بعد از رسول الله (ص) اتقي الناس بود ،  

    نسبت و سبب و اين  حرف ها در كار نيست  ، تقوا در كار است !

 

منبع:صحيفه نور / - ج 5 - ص 144 از فرمايشات حضرت امام خميني (ره)