مساعدت به دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه

دانشجویانی که بیش از مدت نه ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنها گذشته است و تا کنون نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدامی ننموده اند در صورت تکمیل پرونده تا تاریخ 30 /7/1392  فرصت دارند نسبت به تقسیط بدهی خود اقدام نمایند  . بدیهی است پس از پایان مدت مذکور آندسته از دانش آموختگانی که اقدام  به تعیین تکلیف بدهی خود ننموده اند شامل پیگیری حقوقی و اخذ کل دیون یکجا به همراه جریمه دیر کرد و هزینه های صدور اجرائیه می باشند . 

امور دانشجویی و فرهنگی مرکز