ازدواج دانشجویی

دانشجویان محترم مرکز که از تاریخ 1/7/1391 الی 1/7/1392  ازدواج نموده اند کپی کارت دانشجویی و مدارک مربوط به ازدواج خود را جهت ارسال اسامی به واحد استانی به امور دانشجویی و فرهنگی تحویل نمایند ، فرصت ارسال مدارک تا 1/7/1392 می باشد و وقت اعلام شده قابل تمدید نخواهد بود .