فراخوان دریافت طرح و ایده های کارآفرینی ویژه زنان

بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به نقش مهم زنان در زمینه توسعه و خلق کسب و کارهای کارآفرینانه و همچنین سهم آنها در توسعه اقتصادی کشور ، سازمان آموزش فنی حرفه ای از کلیه طرح ها و ایده های زنان استقبال می نماید.

لذا خواهشمند است تا علاقه مندان، طرح ها و ایده های خود را به صورت فرم های الکترونیکی موجود در نشانی www.irantvto.ir تا تاریخ 31/07/92 ثبت و برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای ارسال نمایند.