فرا رسيدن ماه محرم را به عزادارن راستينش تسليت عرض ميكنم

هر دم به گوش مي رسد آواي زنگ قافله ، اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله .