تقدير و تشكر

بدينوسيله از كليه اساتيد، كاركنان و دانشجويان عزيز مركز علمي كاربردي دادگستري قم كه با وجود بارش شديد باران در مراسم تجمع هیئات مذهبی مراکز علمی کاربردی استان قم شركت نموده اند، تقدير و تشكر به عمل آمده اميد است عزاداري شما مقبول حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) واقع گردد.

رئيس مركز