ثبت نام دانشجویان متاهل جهت دریافت سبد کالایی اهدایی دولت

قابل توجه دانشجویان متاهل محترم مرکز

اطلاعیه فوری

با توجه به مهلت باقی مانده ( پایان وقت اداری روز شنبه 21/10/92 ) کلیه دانشجویان متأهل شاغل به تحصیل در مرکز جهت ثبت مشخصات فردی در سیستم جامع اتوماسیون صندوق رفاه به آدرس  www.swf.ir  به همراه مدارک مرتبط ( کپی کارت دانشجویی ، کارت ملی و صفحات شناسنامه دانشجو و همسر ) به  امور دانشجویی و فرهنگی مرکز مراجعه نمایند . 

اطلاعات دانشجو 

کدملی ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شناسنامه

اطلاعات همسر

کدملی ، نام ، نام خانوادگی  ، شناسنامه