تمديد ثبت نام دانشجويان متاهل جهت دريافت سبد كالايي اهدايي دولت

مهلت ثبت نام دانشجویان متاهل در سامانه صندوق رفاه دانشجویان جهت دریافت سبد کالایی اهدایی دولتتا روز دوشنبه 23/10/92 تمدید گردیده است.