مسابقه نقاشي فرزندان كاركنان محترم دانشگاه بمناسبت دهه مبارك فجر

همكاران محترم دانشگاه

  باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد

   احتراماً؛ ضمن تبريك به مناسبت فرارسيدن ايام اله  دهه مبارك فجر، به استحضارمي رساند، ستاد بزرگداشت برگزاري مراسم دهه مبارك فجر دانشگاه در نظردارد نسبت به برگزاري           مسابقه نقاشي بين فرزندان كاركنان محترم دانشگاه(از5تا 10سال)اقدام نمايد. ازهمكاران محترم تقاضا مي گردد درصورت تمايل فرزنديا فرزندان عزيزشان به شركت درمسابقه مذكور،                     تا روز چهارشنبه مورخ 9/11/1392نسبت به ارسال آثار اعلام شده(با محوريت دهه فجر و           انقلاب اسلامي) به برادر محمود خوشبين منفرداقدام نموده تا هماهنگي هاي لازم                      در اين خصوص انجام پذيرد.