جشنواره ملي ايده هاي برتر

جشنواره ملي ايده هاي برتر در سال جاري در مناطق 6 گانه فناوري كشور برگزار خواهد شد.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به آدرسwww.best-idea.ir مراجعه فرماييد.