ارسال فرم مشخصات اختراعات و ابتكارات دانشگاه جهت اقدامات حمايتي دانشگاه

دانشجويان و اساتيد  محترم احتراماً خواهشمنداست مشخصات اختراعات و ابتکارات خود را در راستای فعالیت های حمایتی دانشگاه،   به امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ارسال نماييد.