درخواست ارسال مقالات علمي كاربردي سال هاي 1390 به بعد

دانشجويان، كاركنان و اساتيد محترم مركز كه داراي مقالات علمی کاربردی مي باشند جهت بهره مد شدن از اقدانات تشويقي و حمايتي دانشگاه به امور دانشجويي و فرهنگي مركز مراجعه فرماييد.