اولين جشنواره فناوري دانشگاه صنعتي سهند

علاقه مندان مي توانند به اينجا مراجعه كنند.