سال نو مبارك

عید به نور فاطمیه زیباست

روزی   تمام  سال  من  با زهراست

با   بردن   نامه  فاطمه  فهمیدم

سالی که نکوست از بهارش پیداست