سالن مطالعه

به اطلاع دانشجویان محترم مرکز می رساند  توسط ریاست و معاونت محترم مرکز علمی کاربردی دادگستری استان قم در طبقه دوم مرکز اتاق 404 جهت مطالع دانشجویان آماده گردیده است .

 از دانشجویان گرامی تقاضا می شود در صورت تکمیل ظرفیت در روزهای دیگر از سالن مطالعه استفاده نمایند .