جشنواره ملي ريحانه

دانشجويان گرماي جهت آگاهي از  "دومین جشنواره ملی دختران و بانوان دانشگاهی (ریحانه) " به آدرس www.iusfestivals.ir/reyhaneh مراجعه كنند

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار تا 31 اردیبهشت ماه 1393 تمدید شده است .