جشنواره حركت

قابل توجه دانشجويان محترم

مقالات و تحقيقات خود را در رابطه با موضوعات حقوقي جهت شرك در جشنواره ملي حركت در اسرع وقت به امور دانشجويي و فرهنگي تحويل دهيد.