اردوي تفريحي – بصيرتي

،بسيج دانشجويي دانشگاه علمي كاربردي در نظر دارد اردويي تفريحي، بصيرتي ويژه خواهران را به مقصد كاشان در مورخ جمعه 9/3/93 برگزار نمايد .

جهت ثبت نام به بسيج دانشجويي دانشگاه مراجعه كنيد.