حمايت از ايده نو و برتر انجمن هاي علمي

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند مقرر گردید از « ایده های نو و برتر انجمن های علمی »، متناسب با نیازهای استان قم پس از طرح و تصویب در شورای پژوهشی واحد استانی قم حمایت مالی صورت گیرد.

  لذا جهت ارائه طرحهاي علمی و فرهنگی خود به واحد فرهنگي مراجعه كنيد.