ثبت نام نهمین جشنواره ملی حرکت

 با احترام، نظر به برگزاری نهمین جشنواره ملی حرکت که فرصتی مناسب برای حضور پررنگ و منسجم انجمن های علمی و دانشجویان نخبه مراکز علمی کاربردی برای ارائه آثار و ایده های خود می باشد. 

مقتضی است ضمن رعایت موارد ذیل، نسبت به ثبت نام حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اقدامات لازم صورت پذیرد. جهت ثبت نام به آموزش مركز مراجعه كنيد.

1-جمع بندی و ارسال آثار و دستاوردها فقط در قالب فرم های ارسالی سال 95 ( به پیوست) و به همراه مستندات مربوطه صورت پذیرد.

2- فعالیت های گزارش شده باید در بازه زمانی اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95 انجام پذیرفته باشد.

3-فعالیت های گزارش شده باید ماحصل برنامه ها و فعالیت انجمن علمی باشد.