قابل توجه دانشجويان مركز علمي كاربردي دادگستري قم

از تاريخ 05/03/95 جهت تاييد كارت ورود به جلسه امتحان به امور مالي مركز مراجعه نماييد.

مدارك لازم جهت تاييد كارت ورود به جلسه امتحان:

1.پرينت كارت ورود به جلسه امتحان توسط دانشجو از سامانه سجاد

2.عدم وجود هرگونه بدهي شامل 15% سهم ستاد (پرداخت اينترنتي از طريق سامانه سجاد) و 85% سهم مركز(واريز از طريق فيش بانك ملي)

3.ارائه كارت دانشجويي توسط دانشجو

بديهي است از ورود دانشجوياني كه كارت ورود به جلسه امتحان ايشان فاقد مهر امور مالي مركز باشد به جلسه امتحان جلوگيري خواهد شد.