آغاز فرایند ثبت نام بیستمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی

1-زمان ثبت نام برای زوج های دانشجوی تا تاریخ 30/7/95 خواهد بود. 

2-آدرس سایت ثبت نام ازدواج دانشجویی ezdevaj.nahad.ir می باشد که شایسته است واحدهای استان آدرس مذکور را در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و مراکز تابعه قرار دهند.

3-تاریخ عقد مجاز برای ثبت نام از 1/7/94 الی 30/7/95 می باشد.

4-جامانده های نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی که تاریخ عقد آن ها از 1/7/93 الی 1/7/94 می باشد در صورتی که یکی از زوجین در حال حاضر دانشجو باشد، می توانند ثبت نام کنند و در صورت اختصاص سهمیه از طرف ستاد ازدواج دانشجویی از این سفر معنوی استفاده خواهند کرد.

5-در مواردی که هر دو زوج دانشجو هستند فقط یکی از آنها می توانند به عنوان دواطلب اصلی اقدام به ثبت نام نمایند.  

6-دانشجویان پس از ثبت نام در سایت می بایست اصل مدارک خود (سند ازدواج- شناسنامه- کارت دانشجویی به همراه پرینت ثبت نام و کپی موارد مذکور) را به مرکز علمی کاربردی محل تحصیل خود ارائه نمایند و مرکز مربوطه موظف است مدارک را با پرینت ثبت نام تطبیق و با مهر و امضا تایید نماید، بدیهی است تطبیق و تایید مدارک به عهده مرکز بوده و مسولیت عدم مطابقت مدارک ارائه شده با پرینت ثبت نام به عهده رئیس مرکز می باشد.

7-مرکز مربوطه پس از تایید مدارک زوج دانشجو، پرینت تایید شده به همراه کپی مدارک جمع آوری شده را به واحد استان دانشگاه ارسال نماید.

8-در مرحله آخر واحد استان کلیه مدارک زوج ها را پس از بررسی لازم جهت تایید نهایی به ستاد استانی ازدواج دانشجویی نهاد رهبری ارسال نماید.