قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد

حضرت امام خمینی ( ره )

قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد

وعده گاه ما روز جمعه همراه با مردم شهید پرور قم  در راهپیمایی روز قدس

امور دانشجویی و فرهنگی مرکز