بازديد از برگزاري سيزدهمين مسابقات ملي مهارت

جهت كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت  www.skill.irantvto.ir مراجعه شود.