فراخوان شركت در سيزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

كليه دانشجويان و مدرسان مخترع و مبتكر مراكز آموزش علمي‌كاربردي دادگستري در صورت تمايل مي توانند با مراجعه به سامانه نمايشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري واقع در سايت هفته پژوهش و فناوري اقدام به ثبت‌نام نمايند. شايان ذكر است آخرين مهلت ثبت‌نام در سامانه مذكور 15/8/1391 مي‌باشد. همچنين امسال فقط از پژوهشگران، مبتكران و مخترعاني جهت حضور در غرفه دانشگاه دعوت به‌عمل مي‌آيد كه طرحشان در سامانه به تأييد واحد استاني رسيده باشد. پيشاپيش از حسن توجه و همكاري شما عزيزان كمال تشكر را دارد.

نشاني سامانه نمايشگاه مجازي دستاوردهاي پژوهش و فناوري: http://info.uast.ac.ir/fanavari/

نشاني سايت هفته پژوهش و فناوري دانشگاه: www.uast.ac.ir/hpazhohesh/default.aspx